Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over Kindcentrum De Vlieger 2.

Onze schooltijden zijn:

Groep 1/2

Maandag:                           8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:                             8.30 tot 14.15 uur
Woensdag:                         8.30 tot 12.30 uur
Donderdag:                        8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:                               8.30 tot 12.30 uur

Groep 3 t/m 8

Maandag:                           8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:                             8.30 tot 14.15 uur
Woensdag:                         8.30 tot 12.30 uur
Donderdag:                        8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:                               8.30 tot 14.15 uur


Onderstaand vindt u een aantal handige formulieren, welke u na invulling kunt inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren) of mailen naar administratie.vlieger@catent.nl;

Meer informatie over kennismaken of aanmelden op ons kindcentrum vindt u onder Aanmelden.

Meer informatie over kennismaken of aanmelden op onze BSO en/of vindt u onder Kindcentrum.

Meer informatie over kennismaken of aanmelden voor onze dag- en peuteropvang vindt u op de website van Kinderopvang Breed.

 

 


Geïnteresseerd in onze school of op zoek naar overige algemene schoolinformatie, klik hier voor onze schoolgids 2022-2023 en/of hier ons Jaarverslag 2022 /Jaarplan 2023.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Noor Bos. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent.

Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl

In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: Ed Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Kindcentrum De Vlieger biedt dagelijks kinderopvang aan. In samenwerking met Kinderopvang Breed is er dagelijks dagopvang, peuteropvang en buitenschooolse opvang. Kijk  voor meer informatie over de dag- en peuteropvang op www.kinderopvangbreed.nl.

Buitenschoolse opvang

Elke dag hebben we een divers aanbod aan activiteiten die de kinderen zelf mogen kiezen. Onze pedagogisch medewerkers luisteren naar wat de kinderen willen en spelen daar op in. Om het aanbod zo divers mogelijk te maken werken we nauw samen met de school. We bieden kinderen een naschools programma aan op het gebied van sport, cultuur en andere activiteiten, zoals koken, beweegplezier en muziek. De BSO zoekt graag de samenwerking met sportclubs, verenigingen en organisaties in de omgeving.

Kijk voor meer informatie over de buitenschoolse opvang onder het kopje ‘kindcentrum De Vlieger’.

Openingstijden: 14.15 uur tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang is dagelijks mogelijk. De openingstijden voor de voorschoolse opvang zijn: 07.00 uur tot 08.30 uur. Op woensdag en vrijdag is voorschoolse opvang mogelijk bij voldoende deelname. Kinderen die om 7:00 uur worden gebracht, krijgen ook een ontbijt.


Kindcentrum De Vlieger maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


Vakantieroosterschooljaar 2022-2023:

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag 7 april 2023
Tweede Paasdag 10 april 2023
Meivakantie week 1 24 april t/m 28 april 2023
Meivakantie week 2 1 mei t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag erna 18 t/m 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen schooljaar 2022-2023:

Maandag 19 september 2022
Dinsdag 20 september 2022
Woensdag 5 oktober 2022
Vrijdag 18 november 2022
Donderdag 2 februari 2023
Maandag 20 februari 2023
Dinsdag 30 mei 2023