Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over Kindcentrum De Vlieger 2.

Onze schooltijden zijn:

Groep 1/2

Maandag:                           8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:                             8.30 tot 14.15 uur
Woensdag:                         8.30 tot 12.30 uur
Donderdag:                        8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:                               8.30 tot 12.30 uur

Groep 3 t/m 8

Maandag:                           8.30 tot 14.15 uur
Dinsdag:                             8.30 tot 14.15 uur
Woensdag:                         8.30 tot 12.30 uur
Donderdag:                        8.30 tot 14.15 uur
Vrijdag:                               8.30 tot 14.15 uur


Onze schoolinfo is bestemd voor onze (toekomstige) ouders en eventuele andere belangstellenden. Hierin leest u in het kort wanneer op Kindcentrum De Vlieger 2 belangrijke feestdagen worden gevierd, maar ook wanneer de studiedagen plaatsvinden en wanneer de schoolvakanties zijn. Tevens staan een aantal andere praktische schoolzaken beschreven. Voor de uitgebreide variant verwijzen wij naar de rubriek Schoolgids.

Onze schoolinfo voor schooljaar 2020-2021 vindt u hier.

Wilt u verlof aanvragen voor uw zoon of dochter? Klik op de volgende link: Aanvraag vakantie en verlof


Geïnteresseerd in onze school of op zoek naar algemene schoolinformatie welke niet in onze Schoolinfo staat, klik hier voor onze schoolgids 2021-2022.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Dit is Noor Bos. Zij kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.

Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.


Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent.

Deze bestaat uit:

Voorzitter: meneer mr. S.M.C. Verheyd
Lid: mevrouw. A. Zandbergen
Lid: meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl

In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.

Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.


Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: Ed Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Kindcentrum De Vlieger biedt dagelijks kinderopvang aan. In samenwerking met Kinderopvang Breed is er dagelijks dagopvang, peuteropvang en buitenschooolse opvang. Kijk  voor meer informatie over de dag- en peuteropvang op www.kinderopvangbreed.nl.

Buitenschoolse opvang

Elke dag hebben we een divers aanbod aan activiteiten die de kinderen zelf mogen kiezen. Onze pedagogisch medewerkers luisteren naar wat de kinderen willen en spelen daar op in. Om het aanbod zo divers mogelijk te maken werken we nauw samen met de school. We bieden kinderen een naschools programma aan op het gebied van sport, cultuur en andere activiteiten, zoals koken, beweegplezier en muziek. De BSO zoekt graag de samenwerking met sportclubs, verenigingen en organisaties in de omgeving.

Kijk voor meer informatie over de buitenschoolse opvang onder het kopje ‘kindcentrum De Vlieger’.

Openingstijden: 14.15 uur tot 18.30 uur.

Voorschoolse opvang is dagelijks mogelijk. De openingstijden voor de voorschoolse opvang zijn: 07.00 uur tot 08.30 uur. Op woensdag en vrijdag is voorschoolse opvang mogelijk bij voldoende deelname. Kinderen die om 7:00 uur worden gebracht, krijgen ook een ontbijt.


KBS De Vlieger maakt onderdeel uit van Stichting Catent. Binnen Catent wordt zorgvuldig omgegaan met privacy- en persoonsgegevens. We hebben persoonsgegevens nodig om onze leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te kunnen begeleiden. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen voor een goede administratieve organisatie van de school. De meeste persoonsgegevens krijgen we van u als ouder/verzorger/voogd bij de inschrijving van uw kind op onze school.

Naast de gegevens die we van u krijgen, leggen leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel (bijvoorbeeld de orthopedagoog of de intern begeleider) ook gegevens vast, zoals cijfers en vorderingen. Soms worden bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (bijvoorbeeld dyslexie of ADHD), geregistreerd. Dit gebeurt alleen als dat nodig is voor de juiste begeleiding van uw kind.

Voor meer informatie over de wijze waarop we met persoonsgegevens omgaan, verwijzen we u naar de privacyverklaring en overige informatie over privacy gepubliceerd op www.catent.nl. Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u een e-mail sturen naar privacy@catent.nl.


Vakantierooster 2021-2022 KBS De Vlieger 2

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag 15 april 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Meivakantie week 1 25 april t/m 29 april 2022
Meivakantie week 2 2 mei t/m 6 mei 2022
Hemelvaart + dag erna 26 mei t/m 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022

Studiedagen:

Donderdag 16 september 2021
Vrijdag 17 september 2021
Woensdag 3 november 2021
Dinsdag 15 februari 2022
Maandag 28 februari 2022
Woensdag 25 mei 2022
Dinsdag 7 juni 2022